Renovering av S/S Robert


På den här sidan kan du också läsa om renoveringen. Den behandlar tidperioden fram till och med augusti 1997.

YtterskorstenYtterskorstenen rest för första gången i juni 1997. På detta fotografi kan man se utformningen av maskin-, och pannkapp. För om skylighten sticker en överbyggnad upp som döljer säkerhetsventilerna och samtidigt utgör skorstensfot. Skorstenen är fällbar och består av ytter- och innerskorsten. Mellan skorstenarna strömmar luft upp och förbättrar på så sätt luftcirkulationen i maskinrummet och sänker samtidigt temperaturen. För om skorstenen skall hytten stå. Den skall nytillverkas förhoppningsvis under kommande vinter. På Roberts styrbordsida ligger en träskuta som också är under renovering. Dess trevliga ägare tvekar aldrig att försöka lära oss ångbåtsägare några segelbåtstermer. Vet du t.ex. hur man "bänslar"?
Mellanskorstenen dras upp. För att den skall täta mot den fällbara skorstenens nederdel svetsas flänsar fast i mellanskorstenens övre ände. (juni -97) Skorstensarg
Skorstensarg i närbild Här är mellanskorstenen klar och arbete pågår med anpassning av yttre sotskåpet mot skorstenen. (juni -97)
Så här ser sargen ut som sitter längst ned på den fällbara skorstenen. Med detta arrangemang hoppas vi kunna komma under broar med seglingsfri höjd på ned till 4 meter. För att fälla respektive resa skorstenen kommer vi att utnyttja en vinsch som fästs i bakkant på styrhyttens tak. (juni -97) Skorstensarg
S/S 
Robert Olle visar hur innerskorstenen centreras inuti ytterskorstenen med hjälp av fyra glidskor. Dessa glidskor vilar på en plattjärnsring längst ned i ytterskorstenen. Det var lite svårt att bestämma läget på den inre skorstenen i förhållande till den yttre. Vi ville inte ha vare sig en otät rökkanal eller att innerskorstenen skulle vila med hela sin tyngd på sotskåpet. (juni -97)
Sotskåp monterat på pannan. Det förra sotskåpet var så sönderrostat att ett nytt måste tillverkas. Även sotskåpet är dubbelväggigt så att luften från maskinrummet kan cirkulera mellan väggarna och upp i skorstenen. Luckorna är i skrivande stund färdiga och monterade på pannan men foto saknas än så länge. Olle har ägnat en del tid åt att färdigställa luckornas låsanordningar. De består av de smidda ringar som satt monterade som original men de "inre" delarna var så uppfrätta av rost att nya måste tillverkas. En hel del pyssel med metallfräs och delningsapparat men resultatet blir bra, kan jag lova! (våren -97) Sotskåpet monterat
S/S 
Robert Vi har här börjat med att linjera in propelleraxel och maskin. Det gamla fästet för axiallagret (trycklagret) måste göras om. På bilden håller vi på med att borra fast fästplattan i maskinbädden. Lagret skall sedan shimsas in till rätt läge. (970831)